U iattu di Fabiola Rinaldi

gstto

A genti si lamenta sensa sapiri
E prima mi si informa supri i fatti
Ti sona a potta
E ti cundanna
Signora mi dici :c’è fetu i iattu
Io a vaddu ci scoppiu a ridiri ta facci  e ci rispunnu
ci  soni to palazzu e poi videmu
Si su i me iatti a fari tuttu stu fetu

Annunci