“Alcuni proverbi randazzesi – prima parte, salviamoli” di Santina Gullotto

Digital Camera

foto scattata dall’autrice

Cu sparti avi a megghiu parti.

Cu a stissa misura chi misuri si misuratu.

U rispiettu e misuratu cu ni porta n’avi purtatu.

A ariu chiaru non c’è paura ri trona.

Frati e suoru fina chi tiranu u stissu casciuoru.

Cu chiù bella vuori pariri peni e guai eve patiri.

Ci sunu omini ominicchi e quaquaraquà.

Quannu u gattu no iungi o primuni dicci chi fietti.

Tantu va a gatta o lardu chi ci lassa a zampina.

Cu sputa ncieruda facci ci casca.

Frati e suoru fina chi tiranu u stissu casciuoru.

Cu chiù bella vuori pariri peni e guai eve patiri.

Ci sunu omini ominicchi e quaquaraquà.

Munnu è statu munnu è.

U Signuri manna a nivi secunnu i munti.

U Signuri manna lossu a cu non su sappi ruriri.

Mieghiu n’amicu nchiazza che un centunzi da cascia.

Meghiu l’ovu oggi che dumani a gallina.

Iocu ri manu iocu ri villanu.

Vesti u zuccuni chi pari u baruni.

A scerra è sempri pa cutra!