“I proverbi antichi siciliani – seconda parte” di Santina Gullotto

Digital Camera

A muru basciu poggianu tutti.

Cu pratica ca codara o si tingi o si mascara.

Ci dissi u surci a nuci dammi tempu chi ti perciu.

U maritu vuori a butti china e a mughieri mbriaca.

Cu picca parrau mai si pintiu.

U sceccu chi non bivia prima vuci vo diri co riscianu no ci piaci.

Sceccu sceccu mi ti catta cu no ti sappi.

Non ti firari ra corda fraricia chi si rumpi.

Cu no si fira ri parori ra mamma gerba ri carcagni ci curri a merma.

U masru canusci a frabbica.

Tantu va a cortara a l’acqua fina chi si spascia.

Cavallu schimbiusu o margiu muori.

U iavuru fa i pignatti ma u cuperchiu no ciu menti mai.

Nullu sappi i guai ra pignatta se no a cucchiara chi rumina.

Non c’è peggiu ru surdu chi no vuori sentiri e ri l’orbu chi no vuori viriri.

Dormi a dritta comu u sceccu.

Si ti pigghiu ri unni viegnu viegnu ru murinu.

cu no parrau mburricatu vivu ci finiu.

Sieri sieri chi u miegghiu partitu e arrieri.

L’occhi a via e mani e berturi.

Occhi no viri cuori no duori.

Vuoghiu vuoghiu unni rivu spardu l’uoghiu.

Pi mi mentiri cu tia ci pirdii masria e capitari.

Ci su pattri e pattritti , ci su mattri  e mattritti.

Mieggiu suri che mari accumpagnati.

Pighia ra vanti pi ci riniesciri.

Cu pratica cu zoppu all’annu zuppia.

Mbai mbai avanti vai.

A pariella supra ei pisci o mari.

U stomacu u ringhiunu i maccarruni no i chiacchiri.

U voi sapiri quare lu iocu fa beni e parra pocu.

Li maccarruni vannu a iri e veniri.

Cu dormi no pigghia pisci.

U saccu vacanti no sta a dritta.

Gallina chi cammina, torna ca bozza china.

A pignatta ncomuni no bugni mai.