accadde…oggi: nel 1997 muore Ignazio Buttitta, la sua splendida poesia in lingua siciliana “Lingua e dialettu”

Un populu mittitilu a catina spughiatilu attuppatici a vucca è ancora libiru. … Livatici u travagghiu u passaportu a tavula unnu mancia u lettu unnu dormi, è ancora riccu. … Un populo diventa… Continua a leggere

Vota: