“Lu fidanzamentu ni l’anni 60” di Enza Doria

fidanzamento anni 60

La zia Pippina iu a casa di la zia Niruzza

senti ca Nirù, ti vulissi dumannari si

to figlia Giuvannina è libera!,

picchi me figliu Sariddu si vulissi

fari zitu, Pippi iu ci dumannu

a me figlia  Giuvannina,

passa fra quarche jornu

e ti dugnu la risposta;

si Niruzzinè vegnu fra na simana.

La zia Pippina era impazienti,

e a li vicini iva a dumannari

cummari Giurlanni

comu ti pari   Giuvannina la

figlia di Niruzza la Putrera,

me figliu Sariddu la vulissi pi zita

ma cummari Pippi ,un pozzu giudicari

picciotti sunnu, avi amparari la picciotta

è abbirsa e pulita e giudizziusa;

na simana dopu, la zia Pippina

iu ni la zia Niruzza: allura jura Nirù,

ci parlassivu cu vostra figlia ?

Si, lu vulissi canusciri a vostru figliu

va bè, duminicadia jemu a la missa di li 10

e accussi si canuscinu ,vabbe duminicadia

a la missa di li 10 ci videmu

la duminica tutti allicchitati jeri tutti a la missa

e dopu arrivaru a la casa di la zia Niruzza

tutta la famiglia era prisenti lu ziu turiddu

cu la zia Pippina e Sariddu, la zia Niruzza, lu

ziu Peppi e Giuvannina, piccio’

spiegamu stu fidanzamentu

allura che ci dati a Giuannina? la biancheria a 4 a 4

la terra di li pulera un tumminu ca è chiantata a carrubi

e pira coscia,lu matrimoniu pagatu a mità,

e vu jura Pippi chi ci dati a Sariddu?

Ci dugnu la stanza da lettu la cucina lu matrimoniu pagatu a mità

va bè fissamu la data di lu matrimoniu fra 6 misi

tuttu jva a bon fini cu tanti sacrifici e bona volontà

c’èra gioia e felicità.