‘u ciauru di gessuminu, composizione in lingua siciliana di Nuccia Isgrò

U ciauru di gessuminu ti pigghiava li naschi
u cielu e a terra sapianu di sto ciuri
A notti si vidiano nto scuru
i ciuritti ianchi
e i fimmini, randi e picciriddi,
I cugghianu pi puttari a casa
quattro soddi
cavianu u sapuri di sangu e du duluri.
Nto silenzio travagghiaru li donni
chi pedi nta l’acqua,
lu friddu nte carni.
Cu avia figghi picciriddi
si puttava appresso,
li mittia a dommiri nte cufinate.
A notti travagghiavanu,
u iornu a casa puru
sti poveri fimmini.
Nun canuscianu i diritti ma sulu i doveri,
nta storia traseru pi riccuddare a tutti
chi u travagghiu nun avi a esseri duluri.