t’abbrazzu, di Nuccia Isgrò

T’abbrazzu

e ti rinchiudo dintra sti brazza…

u senti?

Nun ti fannu mali

ma ti carizzano

ti chiudunu nto nu bozzulu…

Vurrianu protiggerti,

lluntanari lu mali di la vita

darti u megghio

sempri…

ma nun pozzu picciriddu mio

allura ti dicu

quannu si stancu,

quannu hai friddu nto cori,

quannu si tristi

o voi caluri d’amuri

li me brazza ci sunnu.

Nun ti scurdari

mucciati nta li pieghe di me brazza

e u munnu lu lassamu

almeno pi na picca

fori….

poi quannu ti senti megghiu

li aprimu sti brazza

ca sunnu pronti a stringerti

fino a quannu a vita mu fa fari.